VILKA TRÄD KAN MAN FLYTTA

Vi kommer alltid ut på plats och undersöker möjligheterna för ytt. Ibland finns det hinder såsom berggrund, jordmån och exempelvis närliggande ledningar som begränsar möjligheterna att gräva upp vissa träd.
   Genom jordanalys och sondering av marken görs en bedömning om det är praktiskt genomförbart. I samband med detta kontrolleras även trädets kondition, så att det är friskt och livskraftigt.
  En av de viktigaste parametrarna som vi måste ta hänsyn till är trädets storlek och dess rotsystem. Det är helt avgörande för trädets etablering och fortlevnad att man får med ett tillräckligt stort rotystem som kan försörja trädet med vatten och näring. Normalt kan man flytta träd med ett stamomfång upp till drygt en meter.